در حال بارگذاری

فرانسه حق دخالت در امور داخلی جمهوری آذربایجان را ندارد