در حال بارگذاری

فدریکا موگرینی حفظ برجام برای امنیت اروپا و جهان حیاتی است