در حال بارگذاری

عکس سلفی قهرمان ایران با تماشاگران اندونزیایی غریب شی یاد مرحوم گلبارنژاد را زنده کرد