در حال بارگذاری

عکسی که شهید همت بانی ثبت آن شد نقطه عطفی در عکاسی جنگ