در حال بارگذاری

عوائد موقوفه اى كه براى روضه خوانى وقف شده مى توان به جبهه فرستاد یا نه