در حال بارگذاری

علیرغم تمام تصمیمات آمریکا قدس پایتخت ابدی فلسطین خواهد ماند