در حال بارگذاری

عضو کنگره آمریکا مواضع ترامپ را درباره برجام سیاسی کاری توصیف کرد