در حال بارگذاری

عضو حزب کارگر انگليس ترامپ اظهاراتي بي رحمانه درباره کشورها بيان داشته است