در حال بارگذاری

عرضه محلول یخ زدایی که موجب سبزتر شدن درختان می شود حذف نمک در رفع یخ زدگی جاده ها