در حال بارگذاری

عراقچی آمریکا برای از بین بردن برجام تاکنون موفق نبوده است