در حال بارگذاری

عدم حمایت پارلمان از طرح برگزیت موجب بروز فاجعه برای انگلیس است