در حال بارگذاری

عدم حضور تماشاگران و خبرنگاران در بازی ایران و اوکراین خواسته کادر فنی بود