در حال بارگذاری

عبدالسلام نتایج رایزنیهای سوئد باید به صورت قطعنامه در شورای امنیت به تصویب برسد