در حال بارگذاری

عالیشاه با تاخیر در تمرین پرسپولیس حاضر می شود