در حال بارگذاری

ظرفیت تولید مازاد نفت تنها پاسخگوی 2 درصد تقاضای جهانی است