در حال بارگذاری

طیبی را نمی خواهیم و دنبال شکایت مان از او هستیم در قرارداد نوری هیچ عمل غیر اخلاقی انجام ندادیم