در حال بارگذاری

صنعت برق به دنبال خاموشی صفر در تابستان 98 چند هزار مگاوات کمبود داریم