در حال بارگذاری

صلیب سرخ پس از تفاهم با طالبان فعالیتش را در افغانستان از سر گرفت