در حال بارگذاری

صلیب سرخ آماده میانجیگری در روند تبادل اسیران یمنی هستیم