در حال بارگذاری

صادرکنندگان پاکستانی نگران از دست دادن بازارهای خود در ایران