در حال بارگذاری

شورای شهر قم اجازه تخریب و تغییر کاربری باغ سالاریه را نمی دهد