در حال بارگذاری

شوراها باید حقوق مردم را بر منافع جناحی ترجیح دهند