در حال بارگذاری

شهرداری 52 هزار میلیارد بدهی دارد دنبال ماست مالی بدهی دولت به شهرداری نیستم