در حال بارگذاری

شهرداری تهران هیچ طرحی را برخلاف مصالح عمومی اجرا نمی کند