در حال بارگذاری

شلیک موشک بالستیک توسط نیروهای یمنی به سمت نیروگاه برق نجران