در حال بارگذاری

شعری که در مراسم نماز عیدفطر خوانده شد