در حال بارگذاری

شاخص های مرگ و میر نوزادان و مادران باردار بهبود یافت