در حال بارگذاری

شاخص قیمت غذا در ماه نوامبرکاهش یافت پیش بینی افزایش ۱۶ ۸ میلیون تنی غلات در جهان