در حال بارگذاری

سیاست انفعالی کشورهای عربی علیه اسرائیل زمینه ساز تصمیم اخیر ترامپ بود