در حال بارگذاری

سکوت ستاره شکست از حضورم در استقلال راضی نیستم و می خواهم به تیم دیگری بروم 10 روز است به جدایی فکر