در حال بارگذاری

سناتور آمریکایی متهم به رفتارهای نامناسب جنسی استعفا می کند