در حال بارگذاری

سفیر عربستان در آمریکا باید اخراج شود