در حال بارگذاری

سفیر جدید پاکستان استوارنامه خود را به ترامپ تحویل داد