در حال بارگذاری

سفیر ایران در عمان زمینه فعالیت تجار ایرانی در مسقط فراهم است