در حال بارگذاری

سفر وزیر خارجه عمان و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس به قطر