در حال بارگذاری

سفر غیرمنتظره وزیرخارجه عمان و دبیرکل شورای همکاری به دوحه