در حال بارگذاری

سرمربی هاوش بی تجربگی بازیکنانم ازدلایل باخت مقابل سایپا تهران است