در حال بارگذاری

سرمدی اروپا در مقابله با طرف هایی که به دنبال تعطیلی برجام هستند حمایت های عملی تری داشته باشد