در حال بارگذاری

سرما و یخبندان یزد را فراگرفت پیش بینی افزایش دما در روزهای آینده