در حال بارگذاری

سرانه فضای نمازخانه مدارس خراسان شمالی پایین تر از کشوری است