در حال بارگذاری

سخنرانی سیدحسن نصرالله درباره تصمیم ضدفلسطینی ترامپ آغاز شد