در حال بارگذاری

سخنان توهین آمیز ترامپ خلاف عرف و رفتار های پذیرفته و مقبول است