در حال بارگذاری

ساماندهی دانشگاه ها با در نظر گرفتن ظرفیت جغرافیایی مناطق 50 درصد ظرفیت دانشگاه ها باید به پرورش مها