در حال بارگذاری

سازمان آزادیبخش فلسطین از همه کشور ها خواست کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند