در حال بارگذاری

سازمان آزاديبخش فلسطين از همه کشورها خواست کشور فلسطين را به رسميت بشناسند