در حال بارگذاری

زمینى است كه جزو موقوفه یك امامزاده مى باشد و بین خانه هاى مسكونى قرار گرفته با توجه به این كه محل ب