در حال بارگذاری

زلزله کرمانشاه دادستانی کل کشور دستگاه ها در امدادرسانی سهل انگاری کنند برخورد قضایی می کنیم