در حال بارگذاری

رویترز علت آلودگی رادیواکتیو بر فراز اروپا در سال گذشته نامعلوم است