در حال بارگذاری

رویترز اوپک با کاهش اندک تولید نفت موافقت کرد