در حال بارگذاری

روند خروج سرمایه از ایران متوقف شد